PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 9 September 2013

CIRI ESEI CEMERLANG...!

Bagi Bahasa Melayu Kertas 1 (1103/1) Sijil Pelajaran Malaysia, dua soalan mesti dijawab oleh setiap calon. Markah penuhnya adalah 130 ( 100 markah – Karangan Respons Terbuka, 30 markah untuk karangan berdasarkan bahan rangsangan ).
CIRI ESEI CEMERLANG RESPONS TERBUKA
CEMERLANG ( 80 – 100 markah )
 • Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan MATANG, disertakan dengan contoh yang sesuai.
 • Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.
 • Penggunaan KOSA KATA LUAS dan tepat.
 • Ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Penggunaan pelbagai jenis ayat yang gramatis ( ayat penyata, tanya, seru dan perintah )
 • Laras bahasa yang sesuai dengan tugasan.
 • Penggunaan unsur bahasa yang bervariasi.
 • Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata.
 • Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan yang sesuai.
 • Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
 • Setiap perenggan isi perlu diselitkan dengan penegasan/kesimpulan kecil.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III