PENAJA

RAKAN ILMU

Friday, 6 September 2013

ISTILAH KOMSAS...!


TEMA
 • Idea utama atau isu paling penting yang mahu disampaikan oleh pengarang kepada pembaca.
PERSOALAN
 • Idea-idea atau isu-isu yang hendak disampaikan oleh pengarang. Isu-isu ini akan membentuk tema sesebuah cerita.
PLOT
 • Jalan cerita atau rentetan peristiwa yang berlaku berdasarkan sebab dan akibat.
 • Plot kronologi disampaikan mengikut urutan masa.
 • Plot tidak kronologi disampaikan tidak mengikut urutan masa.
 • Peringkat plot ialah:-
 1. Permulaaan/pengenalan/eksposisi
 2. Perkembangan
 3. Klimaks
 4. Peleraian
 • Antara teknik plot ialah:-
 1. Teknik pemerian/deskriptif/huraian/bercerita
 2. Imbas kembali
 3. Saspens
 4. Kejutan
 5. Monolog
 6. Monolog dalaman
 7. Dialog
WATAK dan PERWATAKAN
 • Watak ialah pelakon
 • Perwatakan pula ialah sifat dari segi luaran dan dalamam pelakon
 • Antara jenis watak:-
 1. Protagonis atau watak utama
 2. Antagonis penentang kepada watak utama (jahat)
 3. Watak sampingan
LATAR
 • Menjelaskan masa, era, tempat, ruang, masyarakat dan budaya dalam cerita
 • Terbahagi kepada 3 iaitu:-
 1. Latar masa
 2. Latar tempat
 3. Latar masyarakat
GAYA BAHASA
 • Gaya bahasa ialah cara pengarang menggunakan bahasa untuk menulis sesebuah cerita.
 • Pengarang karya kreatif lebih cenderung menggunakan bahasa yang indah, berkesan dan puitis. 
 • Antara gaya bahasa tersebut ialah:-
 1. Diksi - pemilihan atau penggunaan kata oleh pengarang
 2. Metafora - unsur perbandingan yang terdiri daripada 2 patah kata ( lautan darah )
 3. Personifikasi - memberikan sifat manusia kepada benda ataupun haiwan
 4. Hiperbola - membandingkan sesuatu secara berlebihan ( tajam pisau membelah bulan )
 5. Simile - Perbandingan yang menggunakan kata seperti, bagai, umpama, laksana, ibarat
 6. Paradoks - Penyataan yang bertentanga dengan fakta ( itik mati kehausan di kolam )
 7. Repitisi - Kata yang diulang dalam baris yang sama 
 8. Anafora - Pengulangan kata pada awal baris
 9. Epifora - Pengulangan kata terakhir dalam baris 
 10. Responsif - Pengulangan kata di tengah-tengah
 11. Simplok - Pengulangan kata pada awal dan akhir baris yang sama ( Sayang seribu kali sayang )
 12. Imejan - Penggunaan unsur alam semula jadi ( sungai, air, bukit, tasik )
 13. Alusi - Bahasa perbandingan ( Kalau kau bunga, aku jadi kumbangnya )
 14. Ironi - Kata-kata yang bermaksud lain daripada yang sebenar atau kesan sebalik ( Walaupun nada suaranya lembut namun kata-katanya cukup keras )
UNSUR BUNYI
 1. Asonansi - pengulangan huruf vokal dalam satu baris
 2. Aliterasi - pengulangan huruf konsonan dalam satu baris
 3. Rima - bunyi yang sama pada huruf akhir atau suku kata akhir dalam rangkap
 4. Jeda - hentian di tengah-tengah baris apabila melafazkan puisi
SINTAKSIS
 1. Inversi - keterbalikan ayat ( ke sungai aku pergi )
NADA
 • ialah alunan lembut atau keras, tinggi atau rendah bunyi yang terhasil daripada pengucapan sajak
 • Jenis-jenis nada:-
 1. Patriotik - pengucapan puisi yang bersemangat
 2. Melankolik - gambaran kesedihan, hiba dalam puisi
 3. Romantik - gambaran perasaan tenang, gembira, ceria dalam puisi
 4. Sinis - gambaran perasaan tidak suka, tidak senang dan sindiran
 5. Protes - gambaran perasaan marah, pemberontakan dan tidak puas hati dalam puisi

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III