PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 10 June 2015

KESALAHAN BAHASA PT3...!

Ujian Bertulis Bahasa Melayu PT3 mengandungi soalan menguji kemahiran calon-calon mengenal pasti kesalahan bahasa dalam ayat (menggariskan kesalahan) dan calon-calon diminta membetulkan kesalahan bahasa tersebut. Calon diminta menulis jawapan yang betul di ruang yang disediakan. Setiap soalan bernilai 2 markah iaitu 1 markah untuk menggariskan kesalahan dengan tepat, dan 1 markah lagi untuk pembetulan yang tepat.
Soalan tentang kesalahan bahasa ini ditanya melalui soalan 1 yang mempunyai pecahan  sebanyak 4 soalan.
1. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i) "Murid itu selalu mengganggu kamu," kata Fatimah dan rakan-rakannya kepada guru disiplin.
   ..................................................................................
Jawapannya: kamu > pembetulannya ialah kami
ii) "Semua kerja rumah yang guru berikan perlu kausiapkan hari ini juga," pesan Abu kepada Ali.
    .................................................................................
Jawapannya: guru berikan > pembetulannya diberikan oleh guru   
iii) Pingat kebesaran telah dianugerahkan kepada tokoh masyarakat itu di atas kesungguhan beliau membantu penduduk di kawasan pedalaman meningkatkan taraf hidup.
   ...................................................................................
Jawapannya: di atas > pembetulannya ialah atas 
iv) Sultan Ahmad berkenan untuk berangkat ke majlis ulang tahun kelahiran baginda di balai penghadapan istana.
    .................................................................................
Jawapannya: kelahiran > pembetulannya keputeraan
Markah penuh untuk soalan ini ialah 8 markah.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III