PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 14 June 2015

PT3: PEMARKAHAN SOALAN SINTAKSIS...!

Format Bahasa Melayu PT3 mengkhususkan soalan tentang sintaksis atau bahagian ayat pada soalan 3 di bahagian A. Untuk soalan ini jumlah markah yang diperuntukkan adalah 10 markah, iaitu daripada 5 pecahan soalan yang setiap satunya tersedia 2 markah.
 
Contoh soalan:-
 
3. Tukarkan ayat-ayat aktif di bawah  kepada ayat-ayat pasif tanpa mengubah maksudnya.
 
(i) Kami menyiapkan semua tugasan yang telah diberikan oleh guru itu.
 
     ............................................................................................................................................... (2m)
 
Contoh jawapan:-
  • Semua tugasan yang telah diberikan oleh guru itu kami siapkan.  - 2m
  • Semua tugasan yang diberikan oleh guru itu kami siapkan. - 0m (tiada 'telah' - kata bantu)
  • Semua tugasan yang telah diberikan diberikan oleh guru kami siapkan. - 0m (itu digugurkan)
  • Semua tugasan itu kami siapkan. - 1m (tiada keterangan)
  • Menyiapkan semua tugasan yang telah diberikan oleh guru itu kami. - 0m (ayat songsang)
Komen:-
  1. Semasa menukarkan ayat, kata bantu (akan, sedang, telah...) dan kata ganti tunjuk (itu, ini) mestilah dikekalkan seperti dalam ayat asal.
  2. Kata keterangan juga tidak boleh ditiadakan.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III