PENAJA

RAKAN ILMU

Wednesday, 14 October 2015

SAJAK ASAP: SOALAN PT3 2015...!

6. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
    menggunakan ayat anda sendiri.

Asap

Asap,
mengapakah
bisamu
memedihkan mataku
menangis - tanpa sebab?

Asap,
mengapakah rongga-ronggamu
semakin lama semakin membesar
dan aku tenggelam lemas
tanpa airnya?

Asap,
hanya satu jantungku ini
telah kaurampas
berjuta-juta yang lain
tua dan muda
tanpa belas.

Asap,
tidak dapat kerasai
dengan sentuhan
tetapi bahangmu cukup
memusnahkan segala
tanpa apinya.

Maya Iza Azizan
Antologi Kasut Kelopak Jantung,
DBP

(i)     Dalam sajak tersebut, penyajak menyatakan beberapa kesan asap terhadap manusia.
         Nyatakan dua kesan asap tersebut.
[3 markah]

(ii)    Pelbagai unsur gaya bahasa digunakan dalam sajak Asap.
         Nyatakan dua gaya bahasa yang terdapat dalam sajak Asap berserta contoh yang sesuai.
[3 markah]

(iii)   Untuk mengatasi masalah pencemaran udara semua pihak haruslah memainkan peranan.
         Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
         pencemaran udara?
[4 markah]

JAWAPAN CADANGAN:-

(i)     Penyajak telah menyatakan beberapa kesan asap terhadap manusia. Antara kesannya
         ialah boleh memedihkan mata. Selain itu asap juga menyebabkan manusia menjadi
         lemas dan sukar bernafas.

(ii)    Gaya bahasa pertama yang terdapat dalam sajak Asap ialah sinkope, contohnya kata
         mataku, kaurampas dan kurasai. Selain itu gaya bahasa asonansi, iaitu pengulangan
         huruf vokal dalam baris yang sama, contohnya mengapakah rongga-ronggamu

(iii)   Pada pendapat saya, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah
         pencemaran udara adalah dengan mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian
         di jalan raya. Selain itu langkah tegas perlu diambil untuk mencegah pembakaran secara
         terbuka.

No comments:

Post a Comment

PROMOSI III